यीशु चो जन्म

मरियम चो मंगनी गोटोक युसुफ नाम चो गोटोक बले मनुक ले अहुनं रय तेबे युसुफ के पता चल्ल्ली की मरियम पेट ने आसे, आवरी जोन मन तार पेट ने आसे उन उन्चो बेटा नुआय मान्तर युसुफ गोटोक धरमी माने रला आवरी उन के दोस लगातो काजे नि चावला, उन के कोनी निजान्तो बेरा छाड़ तो काजे बिचार बनाउन रला | तेबे उन गोट के सोचुन सोचुन रला| तेबे प्रभु चो सरग दूत उन के सपन ने दर्शन देलाय |

युसुफ चो मरियम संगे बिहा होली आवर आपलो पत्नी के आपलो घरे आपलो पत्नी के आपलो घरे ने आन्लो, आवर जेबे तक उन नि मिल्लो तेबे उन पुत्र नि जनम दरलोर तब तक ऊँचो मरियम लगे युसुफ नि गेलो

तेबे मरियम चो नगत दिन हमर ली, रोमन साम्राज मन बल्ला सपाय लोक मन नाम लिखतो काजे आपलो आपलो गाँव ने जहा |

तेबे दोहराईमन बेथ्लम ने गेला जोंताने ईसू चो जनम होलि आउर हुन ताने झपके जहाहून मरियम आउर यिसुप के आउर डोंगा ने यीशु पायउन दखलाय आउर हुन्मन जसन सरगदूत मन सांगून रहोत हुस्ने हीहुनके मिरली हुनमन खूबे हरीक रहोत आउर मरियम बले खुबे हरिक रहे| आउर दोहराइमन बोलूनरहोत हुस्ने ही मिरली सफाऐ लोग सुनन भाति आउर दकुन महाप्रभू चो महिमा आउर स्तुति करते हूँ न मन बाहाणून गेला कुछ समय चो बाद ने|पंडित मन पूरब देश ने गोटक तारा दकुन हुनमन हुनके जनला की योदीयो चो नुआ राजा जन्मलो से|आउर हुन गोटक खुबे धुरले चलूँन भाति हुन राजा के दखुख गेला| हुन्मन बेतलहम नेगेला आउर हुन घरे ने खेहतुन हुता यीसू आउर हुन्चो आया बाबा रहोत| हुनमन हुन्चो घरे ने पुहचुन हुन लेका के हुनचो माता मरियम के सगने दकुन आउर हुनके मुह चो बलने घसरून लेका के जुहार करून| हुन यीसू के खुबे कीमत बीती दान देहून देला| तेबे हुन्मन घरे ने गेला |

बाइबल चो कहानी ने : मती;1 लूका 2

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.