पांच हजार लोक मन के खुवातर

यीशु ने प्रचार करतो आउर कोनी अलग- अलग नगर मन ने लोग के सीखतो काजे आपलो चेला मन के पटालो | फिर बले चेला मन ने लेहटून भाती जोन काई हुन्मन करतो रहेत यीशु के सांगते रहोत |यीशु ने डोगा ताने चेगुन हुनथानले कोनी चिवचाव झगाने ने शांत ने जातो काजे हुनमनके साग्लो | की हुनमन गोटक डोगा ने बोसुन पानी चो गोदारा बाटे दुसरलगे हुनमन गेलाय |

खुबे लोग मन यीशु आउ र हुन्चो चेला मन के डोंगा ने द्क्सोत आउर सब नगर ने रुंडा होउन हुता हिंडून पराला आउर हुनचले पहिले जाऊन खेटला |तेबे यीशु आउर हुनचो चेला मन हुता खेटून लोग मनके गोटक बड़े झुंड पहिले चे हुनमन चो काजे हुता टाकून रहोत |

जोनथाने बायले मन आउर पिलामन चो गिनती निरली |यीशु ने लोगमन के खुबे भीड़ दखुन आउर हुनमन चो उपरे तरस खालो |कसन बलले हुन मन मेंडा चो असन रहोत हुन्मन चो कोनी चरतो लोक नी रहोत |आउर हून हुनमन खूबे गोट मन के सिखाते रहला आउर जोनलोग मन ठीक होउक चाहा ते रला हुन मन ठीक करलो |

तेबे दिन खुबे ढलुन रहे हुन्चो चेला हुन्चो लगे ऐउन बलसोत ऐता खुबे समय होली आउर कोनी गाँव लगे निआय |हुनमन के विदा कर की आपलो काजे काई खातो बीती घेनुं आनदे |

मान्तर यीशु ने चेला मन के बल्लो ''तोममि मन हुनके खातो बीती दियास'' हुन्मन हुनके बल्ला काय '' आमिमन असन करुक सकू|? हमचो लगे तो मात्र पाचं ठान रोटी आउर दुठान छोटे मछरी आसे |''

तेबे यीशु ने आपलो चेला मनके बल्लो की सब लोगके लसलसा चारा ने पचास लोग चो झुण्ड ने बसाव् न |

यीशु ने हुन पाचं रोटी आउर दुय मछरी के धरलो आउर स्वर्ग चो बाटे दकलो आउर खाना काजे महाप्रभु के धन्यवाद करो |

यीशु ने रोटि मनके आउर मछरी के टुटाऊन -टुटाऊन चेला मन के दिलो की हुन मन लोग के बाटटे गेला |चेला मन ने रोटी आउर मछरी मन के सब के बाटून देललाय आउर रोटीआउर मछरी कम नि होली| सह्फाय खाऊन तृप्त हुन गेला|

जोन खाना निखाऊन रहोत हुनथानले चेलामन के टुकड़ा मन बारह टोकरी भरून भाती उठाला आउर काई मछरी ले बल्ले | खुबे खाना मान्तर पाचं रोटी आउर दुय मछरी ले एउन रहे|

ऐ बाइबल चो कहानी नुआ अए - मती 14 : 13-21 , मरकुस 6 : 31-41 , लूका 9 : 10-17 , यूहन्ना 6 : 5-15

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.